Policy för alkohol och droger
samt mobbing för equmenia Valdshult

Målsättning och verksamhetsprogram
Equmenia Valdshult skall vara ett föredöme som förening, fri från mobbing och favorisering. Föreningen skall aktivt verka för att i vår verksamhet skapa och bibehålla alkohol- och drogfria miljöer. Inom Equmeniakyrkan finns en tradition av att alkohol och droger inte finns med i de sammanhang som arrangeras.

Föreningens definition av droger
Med droger menar vi de ämnen som klassas som stimulantia/narkotiska preparat t.ex. amfetamin, kokain, morfin, motsv. Droger är dessutom beroendeframkallande, varför vi även i detta fall avser användande av tobak/tobaksprodukter.

Föreningens definition av alkohol
Som alkohol avser vi sprit, vin eller öl/cider med en alkoholhalt högre än lättöl.

Föreningens definition av mobbing och favorisering
Med mobbing avser vi situationer där deltagare/medlemmar av någon anledning hamnar utanför gruppen och utsätts för kränkande behandling av en eller flera personer. Anledningen kan t.ex. vara blyghet, osäkerhet, otrygghet, mm. Med favorisering avser vi när någon får förmåner och uppmärksamhet framför andra.

Genomförande
Alla föreningens medlemmar och ledare skall vara informerade om föreningens policy i dessa ärenden. Alla ledare skall varje år skriftligen bekräfta att de känner till och informera sin grupp om föreningens policy. Genom fortlöpande information och utbildning skall föreningens ledare känna till och förstå problem med mobbing samt riskerna med alkohol och droger. Under särskild punkt på årsmötet diskuteras policyn. För att undvika mobbing i verksamheten ”Pratar vi med varandra inte om varandra”!

Handlingsplan
Vid eventuella avsteg från policyn vidtages lämpliga åtgärder såsom samtal och eventuell avvisning från samlingen.

Vår verksamhet
Föreningens verksamhet skall vara helt fri från alkohol, droger, motverka mobbing och favorisering.
equmenia är en organisation som vill vara med och ge en betydligt större mening och ett större innehåll åt barns och ungas liv än vad alkohol kan ge.

Lokaler
Alla föreningens verksamhetslokaler skall vara alkohol och rökfria.
Under SMU:s verksamhet i Valdshults missionskyrkas lokaler gäller rökfritt och 0% alkohol.

Antagen vid equmenia Valdshults:s årsmöte 23 Januari 2015